Psikodiagnoza

PSIKODIAGNOZA

Diagnoza psikologjike  përfshin vlerësimin e aspekteve patologjike dhe fiziologjike të psikikës njerëzore : mjetet që janë përdorur për të zbuluar praninë dhe qëndrueshmërine e elementeve patologjike, për të vlerësuar tiparet e personalitetit të një individi. Testet psikologjike janë të ndërtuar nga  nevoja të ndryshme dhe mund të jenë në formën e pyetësorëve / ose të kërkojnë kryerjen e detyrave dhe përfundimin me sukses të testeve ( p.sh. testet e inteligjencës ) . Ka edhe ” teste grafike ” të cilat ofrohen  për vlerësimin e aspekteve të dala nga vizatimet e subjektit . Administrimi i testit zakonisht haset në vlerësimin e kontekstit që përfshin të paktën një intervistë , e cila lind si një shtojcë në provë :diagnoza del nga integrimi i të dhënave të shumta që rrjedhin nga të dy instrumentat . vlerësimi  dhe interpretimi i këtyre elementeve të jep diagnozën psikologjike MMPI-2 (vlerësimi i përgjithshëm i personalitetit) WAIS-R (Q.I. matje) Bateria e testeve projektive Listat (analizë e projektimit për vlerësimin e personalitetit) SCL-90R Quid (testi i vlerësimit shumëdimensionale e dhimbjes fizike dhe Psikogjenike dhe evoluimin e saj) Test për vlerësim / monitorimit të pagjumësi Testet për vlerësimin e ankthit dhe depresionit Neuropsychological ekzaminimi i shkurtër Ne gjithashtu kryejmë vlerësime psikologjike (Konsulencë teknike e Pjesës).

Qeni im i zi, që quhej Depresion!

Simptomat psikologjike dhe mentale si (#Ankthi, #depresioni, #dëshpërimi …) nuk janë dhimbje që të fshihen dhe …

Ankthi i mëngjesit: shkaqe dhe këshilla të dobishme!

Ankthi i mëngjesit: shkaqe dhe këshilla të dobishme! Në mënyrë ideale, secili prej nesh duhet të zgjohet i relaksuar, …