Mënyrat e konsultimit

Mënyrat e konsultimit

Konsultat e këshillimit nëpërmjet e-mail   studio psikologjie

Është një shërbim për ata persona që dëshirojnë të marrin një mendim profesional mbi një çështje apo problem të caktuar. Mënyrat e konsultimit përfshijnë konsultën online ose përball.
Nuk ka të bëjë me përgjigje standarte, çdo konsultë vlerësohet nga një mënyrë totalisht e personalizuar, dhe duhet patur parasysh që pergjigja është thjesht një këshillim dhe jo një trajtim i strukturuar ndryshon në rastet kur është terapi.
Pacienti merr këndvështrimin profesional  të  një psikologu që përcjell tek ai dijet dhe eksperiencën e vet për të ndihmuar në zgjidhjen e problemit  dhe për të parë përse këshillimet e familjarëve të tij ende nuk kanë çuar në zgjidhje dhe përse ndonjë metodë tjetër e përdorur nuk ka shërbyer më parë.
Kontakti zhvillohet në kohë të ndryshme, pa qënë nevoja që pacienti dhe terapisti të lidhen në të njëjtën kohë. Klienti duhet të shtrojë në formën më të qartë të mundshme dhe të detajuar problemin e tij nëpërmjet e-mail kur konsulta bëhet nëpërmjet e-mail. Shpesh, vetëm fakti se personi po e shtron problemin si me sipër e ndihmon atë në qartësimin e ideve dhe ti përafrohet zgjidhjes.
Kontaktimi nëpërmjet e-mail lejon përpunimin e të dhënave në kohë dhe në mënyrë sa më reflektive. Mund të shprehen emocione, gjëndje shpirtërore apo të përshkruhen situata në mënyrë preçize dhe të thellë, dhe kjo mund të bëhet në momentin që nevojitet dhe i dedikohet gjithë koha e nevojshme.
Pasi është vlerësuar konsultimi, pritet një përgjigje brënda harkut kohor të 24-72 orëve nga momenti i marrjes.

Vlera e konsultës : 10 $

Porosit konsulten këtu!

Seancë trajtimi nëpërmjet  Skype

Ky shërbim është ideal për ata persona të cilët për nga kompleksiteti dhe karakteristikat e problemeve të tyre kanë të nevojshme dhe dëshirojnë të ndjekin një terapi. Shërbimi do të zhvillohet nëpërmjet një bisedimi të drejtpërdrejtë, çka bën që terapia të ndiqet në një formë të tillë si të ishin të dy përballë njëri- tjetrit.
Për të mbajtur kontaktin nëpërmjet seksioneve të ndryshme do të përdoret posta elektronike atëherë kur shihet e nevojshme për dërgimin e materialeve të ndryshme të vlerësimit si regjistrimi i bisedës (gjithmonë me dëshirën e klientit), pyetësorë të ndryshëm etj, qartësimin e dyshimeve mbi këshillat për tu ndjekur të dhëna nga terapisti, apo për të qartësuar aspekte të konsultave të mëparshme dhe atyre në vazhdim.
Konsultat në skype kanë një kohëzgjatje prej 60 minuta dhe frekuenca e tyre do të jetë pergjithsisht javore dhe mund të zgjerohen në varësi të përparimit të bërë deri në fitimin e pamvarësisë së pacientit. Programi që do të  përdoret për konsultat do të jetë SKYPE!

Vlera e konsultes: 2500 Leke

Porosit konsulten këtu!

Trajtimi zhvillohet në 3 faza:

1. Faza e vlerësimit:  Nëpërmjet  përdorimit të shërbimit do të bihet dakord për ditën dhe orën e seancës së parë dhe në të do të merret gjithë informacioni i nevojshëm,  për të kuptuar problematikën e pacientit. Ky informacion do të plotësohet nëpërmjet pyetjeve të ndryshme për të kuptuar metodën më të përshtatshme për rastin në fjalë.
Pacienti do të trajnohet si të arrijë ta shikojë nga një sy i jashtëm situatën e tij dhe të aftësohet  ti gjykojë këto këndvështrime. Kjo shërben që të përcaktohet sa më qartë problemi dhe aspektet që e rrethojnë aktualisht atë. Në këtë mënyrë personi mëson se çfarë mendimesh të shkuara dhe ndjenja e kanë çuar në këtë gjëndje ,çfarë po ndjen dhe si do të përmirësohet gjëndja e tij/saj.
2. Fazat e trajtimit: Pasi janë arritur objektivat terapeutike informohet pacienti për teknikat që do të përdoren për ti arritur dhe fillon të aplikohet trajtimi i përcaktuar. Pacienti ka një rol aktiv dhe do të punojë si  një ekip me terapistin duke qënë i  informuar gjithmonë për atë çka do bëjnë, ku dhe përse. Terapitë konjitive të sjelljes funksinojnë në mënyrë të tillë  që pacienti përfshihet në eksperincën terapeutike  ku pritshmëritë e së cilës janë njësoj me rezultatin final. Kur këto eksperinca ndodhin në vazhdimësi atëherë nevojitet ndryshimi i terapisë së ndejkur, duke lejuar pacientin të eleminoje sjelljen shqetësuese dhe të nxisin mendimin e sjelljeve të përshtashme.
3. Fazat e ndjekjes:  Këtu seancat vijnë duke u shtrirë në kohë. Janë arritur objektivat e dëshiruar dhe tashmë është e nevojshme të arrihet mënyra që pacienti të vazhdojë të ndjekë vetë rrugën për të qënë i aftë psikologjikisht në jetën e tij të përditshme pa ndihmën e psikologut. Bëhet  fjalë  për të rritur aftësinë e personit për të dalluar situatat problematike dhe për tu përballur në mënyrën e duhur me to, të njohë dhe të kontrollojë simptomat dhe impluset, të parashikojë pasojat e sjelles së tij  dhe në  fund  të ulë mundësinë e një ripërsëritjeje. Për të kontrolluar që ky proçes po ecën në  formën e duhur mund të programohen seanca  periodike nga 1, 3 dhe 6 muaj deri në përfundim të trajtimit.